اصطلاحات تخته نرد

چیدن: قرار دادن مهره در زمین برای شروع یازی تخته نرد پولی


افشار در بازی تخته نرد: به خانه شماره 5 زمین خود و حریف خان افشار میگویند


افشار گیری: گرفتن خانه 5 خود و یا حریف


اصطلاح اسیر در تخته نرد: دو مهره ای که در زمین حریف و در خانه 24 هستند


فرار: برداشتن مهره در تیررس حریف و بردن بر روی دیگر مهره های خودی ، مخصوصا مهره ای اسیر در زمین حریف


جفت: وقتی دو تاس مانند هم به زمین میشینند مثلا 22 - 33 11 و....


دو کور: تاس جفت یک 11


درب خانه: خانه شماره هفت هر بازیکن


خال خان: خانه شماره یک در زمین خودی


دو شش: جفت شش


کوه خانه: خانه ای بیشتر از 5 مهره در ان قرار گرفته باشد


معنی پل در بازی تخته نرد: به مهره های خانه شماره 13 که نقش پل را برای فرار دو اسیر ایفا میکنند


تاس ریز: استوانه هایی مانند لیوان که تاس را در ان قرار میدهند و به روی صحفه میریزند


نراد: کسی که نرد بازی میکند


نرد: به معنی جنگ و منظور بازی تخت نرد است


گشاد دادن: وقتی شما مهره ای را به صورت تک در خانه ای قرار می دهید و حریف قادر است آن را بزند. به تصویر زیر دقت کنید، اگر شما مهره ی سفید باشید به مهرهای نشان داده شده گشاد گویند.


قات کردن: فرار کردن - بردن مهره به روی مهره های خودی مثله 65 از 18/24


خانه مرشد: خانه شماره 3 زمین خودی


ته خانه: خانه های اخر زمین خودی ( خانه 1 و 2 )


مایه: مهره ای که به صورت یدکی بر روی دومهره خود یا تک باشد و با تاس بعدی اماده گرفتن خانه های ازاد باشد


دش: مخفف دو شش


مارس: هنگامی که شما تمام مهره های خود را از بازی خارج کردید و حریف هنوز هیچ مهره ای برنداشته


سگ مارس: هنگامی که شما همه مهره ها را خارج کردید و حریف هنوز در زمین شما مهره دارد


اصطلاح ماره در بازی تخته نرد: همان سگ مارس


زدن: کشته شدن مهره تک که باید برگردد و از زمین حریف بازی رو اغاز کند


گشایش: حرکت اول بازی


خانه آزاد: خانه هایی که مهره ای در انها قرار نگرفته


داو ( دو ): دو برابر کردن نتیجه بازی


دوبرگرد: برگرداندن داو (دو یا دبل ) حریف به خودش


بازی به دو: بازی که داو یا دبل ردو بدل شده و امتیاز برد آن بازی 2 شده است


نشستن: قرار گرفتن مهره کشته شده از روی پیشخوان به روی زمین


کعبتین: تاس


تاس گرفتن: حیله و نیرنگ به منظور نشستن تاس روی عدد خاص


تاس موافق: تاس مورد علاقه و خواسته شده


تاس مخالف: تاسی که مورد نیاز بازیکن نیست


تاس ریختن: پرتاب تاس از درون تاس ریز به روی زمین


تاس بالا: تاسهای که عدد بزرگتری دارند مثل چهار و پنج شش


تاس پایین: تاسهای که اعداد کمتری دارند مثه یک و دو وسه 


حکم تاس در تخته نرد: بازی که به اجبار و برای بازی کردن هر دو تاس باشد


دست به مهره: طبق قوانین ایرانی دست شما هر مهره ای را لمس کرد باید همان ار بازی کند

/ 0 نظر / 37 بازدید